Πολιτική Ανάπτυξης

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πηνειού

Πλαίσιο Λειτουργίας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πηνειού είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Έχει κοινωφελή και  μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα αλλά διέπεται από τους κανόνες τις ιδιωτικής οικονομίας.

Περιοχή Αρμοδιότητας

Περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Πηνειού.

Αντικείμενο Εργασιών
  1. Η παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.
  2. Η συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και την παράγωγη του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.
  3. Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύου μεταφοράς νερού, δικτύου διανομής ύδρευσης, δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών απόβλητων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος της περίπτωσης β’, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Με γνώμονα τα παραπάνω η νεοσύστατη Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ έχει σκοπό και στόχο να αναβαθμίσει την ποιότητα  των προσφερόμενων υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Με σεβασμό και κατανόηση η επιχείρηση εναρμονίζεται πλήρως και συμπορεύεται με τις ανάγκες των δημοτών για έναν σύγχρονο, βιώσιμο και οικολογικό Δήμο Πηνειού.

Μελλοντικοί στόχοι της Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ:
01.
Ευέλικτη πολιτική

Να ασκεί ευέλικτη πολιτική, με συνέπεια να κρατά την τιμή του νερού κάτω από την τιμή του πληθωρισμού.

02.
Αυτοχρηματοδότηση

Να χρηματοδοτεί με ιδίους πόρους τις αναγκαίες επενδύσεις.

03.
Μειώση κόστους λειτουργίας

Να εισάγει και να χρησιμοποιεί τεχνολογία ικανή να μειώσει το συνολικό κόστος λειτουργίας.

04.
Επαφή με τους δημότες

Να διατηρεί στενή σχέση με τους δημότες Πηνειού.

05.
Συγχρονός δήμος Πηνειού

Να συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία ενός σύγχρονου Δήμου Πηνειού.

02.
Αυτοχρηματοδότηση

Να χρηματοδοτεί με ιδίους πόρους τις αναγκαίες επενδύσεις.

Our Specialization

You can use these sections to highlight the features of heading. Use these paragraphs to focus on the topic you want. Make sure you keep it short and attractive.

Ευέλικτη πολιτική

Να ασκεί ευέλικτη πολιτική, με συνέπεια να κρατά την τιμή του νερού κάτω από την τιμή του πληθωρισμού.

Exterior Design​

A short description of this quality. Make these lines enticing enough to prove that you are the best in all you do.

Landscape Design​

A short description of this quality. Make these lines enticing enough to prove that you are the best in all you do.

Site Planning

A short description of this quality. Make these lines enticing enough to prove that you are the best in all you do.

Furniture Design​

A short description of this quality. Make these lines enticing enough to prove that you are the best in all you do.

Interior Design​

A short description of this quality. Make these lines enticing enough to prove that you are the best in all you do.

We Provide the Best Service in Industry​

Add a line that tells users how easily they can get in touch with you
Scroll to Top