Συχνές Ερωτήσεις

Εξυπηρέτηση Πελατών

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Ή ΔΕΥΤΕΡΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ

 • Η διαδικασία διεκπεραιώνεται στα γραφεία μας (Διον. Γιατρά 3, 27050, Βαρθολομιό) με αυτοπρόσωπη παρουσία ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση)
 • Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεσή του με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωσή του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής)
 1. Φόρμα Υ2 (τη λαμβάνετε από τον εργολάβο ή τον ιδιοκτήτη του ακινήτου). Εάν δεν υπάρχει Υ2 χρειάζεται:
  1.  Άδεια πολεοδομίας, θεωρημένη με πρόσφατη σφραγίδα για την ΔΕΥΑΔ Πηνειού, σε δύο (2) αντίγραφα.
  2. Βεβαίωση από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης – εκδίδεται με την προσκόμιση της πολεοδομικής άδειας
 2. Πρόσφατο Ε9 (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9)
 3. Για φυσικό πρόσωπο: Ταυτότητα και αποδεικτικό από TAXISNET για ΑΦΜ, ΔΟΥ ή Υπεύθυνη Δήλωση από gov.gr στην οποία να εμφανίζονται τα εν λόγω στοιχεία.
 4. Για νομικό πρόσωπο:
  1. Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης – Στοιχεία Μητρώου από το Taxisnet όπου εμφανίζονται ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης και η εκπροσώπηση αυτής (να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης) ή Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης από την αρμόδια ΔΟΥ εκδόσεως τελευταίου τριμήνου και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση
  2. Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.)
 5. Κόστος τοποθέτησης υδρομέτρου (εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου)

Βεβαίωση Πρώτης Υδροδότησης Ακινήτου

Προκειμένου ο καταναλωτής να αποδείξει τη σύνδεση του ακινήτου με τα δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑΔ Πηνειού μπορεί να αιτηθεί Βεβαίωση Πρώτης Υδροδότησης η οποία βεβαιώνει (πιστοποιεί) την υδροληψία του ακινήτου για πρώτη φορά.
Το αίτημα υποβάλλεται στα γραφεία μας Διονυσίου Γιατρά 3, 20050, Βαρθολομιό, χωρίς ραντεβού είτε και με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail),στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@deyadpineiou.gr.

Για τη διεκπεραίωση του αιτήματος θα πρέπει να υποβάλετε:
1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου και
2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό συσχέτισης με το ακίνητο (Ε9), στο οποίο να εμφανίζεται το Α.Φ.Μ. αλλά και η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

(ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ)

 • Η διαδικασία διεκπεραιώνεται στα γραφεία μας  (Διον. Γιατρά 3, 27050, Βαρθολομιό) με αυτοπρόσωπη παρουσία ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση)
 • Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεση του με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωση του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής)

Απαραίτητη προϋπόθεση, για επανασύνδεση της ακυρωμένης υδροληψίας είναι η εξόφληση/ρύθμιση οικονομικής εκκρεμότητας του ακινήτου στην ΔΕΥΑΔ Πηνειού

 1. Εκτυπωμένη φωτογραφία του υδρομέτρου, όπου φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός του υδρομέτρου και η ένδειξή του
 2. Αν είστε ιδιοκτήτης του ακινήτου: Πρόσφατο Ε9 (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9). Εάν υπάρχουν συνιδιοκτήτες, προσκομίζετε επίσης:
  1. Φωτοαντίγραφο του Ε9 των συνιδιοκτητών
  2. Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται να γίνει η μεταβίβαση στα στοιχεία του ενός.
 3. Αν είστε ενοικιαστής του ακινήτου: Φωτοαντίγραφο Ηλεκτρονικού μισθωτηρίου (TAXISNET) σε ισχύ με την ημερομηνία αποδοχής
  1. σε περίπτωση λήξης του μισθωτηρίου, προσκομίζετε το μισθωτήριο μαζί με υπ. δήλωση του ιδιοκτήτη ότι ισχύει σιωπηρή παράταση
  2. σε περίπτωση που η μίσθωση ξεκίνησε πριν την καθιέρωση των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων, προσκομίζετε το παλιό μισθωτήριο και υπ. δήλωση του ιδιοκτήτη ότι είναι σε ισχύ.
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και αποδεικτικό από TAXISNET για ΑΦΜ, ΔΟΥ ή Υπεύθυνη Δήλωση από gov.gr στην οποία να εμφανίζονται τα εν λόγω στοιχεία.
 5. Για νομικό πρόσωπο:
  1. Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης – Στοιχεία Μητρώου από το Taxisnet όπου εμφανίζονται ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης και η εκπροσώπηση αυτής (να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης) ή Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης από την αρμόδια ΔΟΥ εκδόσεως τελευταίου τριμήνου και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση
  2. Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.)
 6. Ο ενοικιαστής καταβάλει εγγύηση (το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου). Δίδεται πλήρης απαλλαγή, με την προσκόμιση (α) εγκεκριμένης και σε ισχύ αίτησης ΗΔΙΚΑ για ΚΟΤ Α’ ή ΚΟΤ Β’ του ρεύματος και (β) τελευταίου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Η αίτηση υποβάλλεται στα γραφεία μας (Διον. Γιατρά 3, 27050, Βαρθολομιό), με αυτοπρόσωπη παρουσία ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση)

 Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής:

 • Για να γίνει η μεταβίβαση ηλεκτρονικά, πρέπει να προηγηθεί εξόφληση της οφειλής
 • Για να γίνει η μεταβίβαση με φυσική παρουσία στα γραφεία μας, πρέπει να γίνει εξόφληση της οφειλής ή διακανονισμός
 1.  Αριθμό Καταναλωτή ή Αριθμό Υδρομέτρου
 2. Πρόσφατο Ε9 (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9)
 3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και αποδεικτικού από το TAXISNET για ΑΦΜ, ΔΟΥ ή Υπεύθυνη Δήλωση από το gov.gr στην οποία να εμφανίζονται τα εν λόγω στοιχεία.
 4. Εάν υπάρχουν άλλοι συνιδιοκτήτες προσκομίζετε επίσης:
  1. Φωτοαντίγραφο του Ε9 των συνιδιοκτητών
  2. Θεωρημένη (από ΚΕΠ ή μέσω gov.gr) για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται να γίνει η μεταβίβαση στα στοιχεία του ενός.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται στα γραφεία μας  (Διον. Γιατρά 3, 27050, Βαρθολομιό) με αυτοπρόσωπη παρουσία ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση)

Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής:

 • Για να γίνει η μεταβίβαση με φυσική παρουσία στα γραφεία μας, πρέπει να γίνει εξόφληση ή να υπογραφεί από τον ιδιοκτήτη και τον μισθωτή, σύμβαση αναγνώρισης οφειλής (θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών) και να γίνει διακανονισμός
 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και αποδεικτικού από TAXISNET για ΑΦΜ, ΔΟΥ ή Υπεύθυνη Δήλωση από gov.gr στην οποία να εμφανίζονται τα εν λόγω στοιχεία.
 2. Φωτοαντίγραφο Ηλεκτρονικού μισθωτηρίου (TAXISNET) σε ισχύ με την ημερομηνία αποδοχής
  1. σε περίπτωση λήξης του μισθωτηρίου, προσκομίζετε το μισθωτήριο μαζί με υπ. δήλωση του ιδιοκτήτη ότι ισχύει σιωπηρή παράταση
  2. σε περίπτωση που η μίσθωση ξεκίνησε πριν την καθιέρωση των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων, προσκομίζετε το παλιό μισθωτήριο και υπ. δήλωση του ιδιοκτήτη ότι είναι σε ισχύ.
 3. Εκτυπωμένη φωτογραφία του υδρομέτρου, όπου φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός του υδρομέτρου και η ένδειξή του, για την τιμολόγηση κυβικών που καταναλώθηκαν μετά την έκδοση του τελευταίου λογαριασμού
 4. Εγγύηση (Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου. Δίδεται πλήρης απαλλαγή, με την προσκόμιση
  1. εγκεκριμένης και σε ισχύ αίτησης ΗΔΙΚΑ για ΚΟΤ Α’ ή ΚΟΤ Β’ του  ρεύματος και
  2. τελευταίου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

 • Η αίτηση υποβάλλεται στα γραφεία μας (Διονυσίο Γιατρά 3, 27050, Βαρθολομιό), με αυτοπρόσωπη παρουσία ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση).
 • Αν πρόκειται για εταιρεία, απαιτείται η παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεσή του με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωσή του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής)

Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής:

 • Για να γίνει η μεταβίβαση ηλεκτρονικά, πρέπει να προηγηθεί εξόφληση της οφειλής
 • Για να γίνει η μεταβίβαση με φυσική παρουσία στα γραφεία μας, πρέπει να γίνει εξόφληση ή να υπογραφεί από τον ιδιοκτήτη και τον μισθωτή, σύμβαση αναγνώρισης οφειλής (θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών) και να γίνει διακανονισμός
 1.  Φωτοαντίγραφο ηλεκτρονικού Μισθωτηρίου (TAXISNET) σε ισχύ με την ημερομηνία αποδοχής
 2. Για νομικό πρόσωπο:
  1. Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης – Στοιχεία Μητρώου από το Taxisnet όπου εμφανίζονται ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης και η εκπροσώπηση αυτής (να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης) ή Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης από την αρμόδια ΔΟΥ εκδόσεως τελευταίου τριμήνου και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση
  2. Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.)
 3. (Μόνο για Α.Ε.) ΦΕΚ σύστασης για εταιρίες που ιδρύθηκαν έως 31/12/2014
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του εκπροσώπου και αποδεικτικού από το TAXISNET για ΑΦΜ, ΔΟΥ ή Υπεύθυνη Δήλωση από gov.gr στην οποία να εμφανίζονται τα εν λόγω στοιχεία.
 5. Εκτυπωμένη φωτογραφία του υδρομέτρου, όπου φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός του υδρομέτρου και η ένδειξή του, για την τιμολόγηση κυβικών που καταναλώθηκαν μετά την έκδοση του τελευταίου λογαριασμού
 6. Εγγύηση (Η εγγύηση εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου)

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

 ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

 1. Τελευταία απόδειξη νερού, εξοφλημένη
 2. Πρόσφατο Ε9 (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9)
 3. Υπεύθυνη δήλωση του/των ιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών (θεωρημένη σε ΚΕΠ ή μέσω gov.gr) όπου να αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία του ακινήτου και η ένδειξη του υδρομέτρου για να γίνει η εκκαθάριση, όπως επίσης και η φράση «δηλώνω ότι το ακίνητο δεν κατοικείται, δεν υπάρχει μισθωτήριο σε ισχύ και αιτούμαι τη διακοπή της υδροληψίας».
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου κ.λπ.

Για Νομικά πρόσωπα, καταστατικό και  Νόμιμη εκπροσώπηση.

Παρατήρηση : Αν, κατά τη σύναψη του συμβολαίου, είχατε καταβάλει εγγύηση, για την επιστροφή της, απαιτείται αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού σας, (Να εμφανίζεται ευκρινώς ο ΙΒΑΝ και η Τράπεζα. Δικαιούχος του λογαριασμού, να είναι ο υπόχρεος της υδροληψίας).

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ

 1. Τελευταία απόδειξη νερού εξοφλημένη.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη θεωρημένη σε ΚΕΠ ή μέσω gov.gr (για το υπόδειγμα πατήστε εδώ).
 3. Φωτογραφία υδρομέτρου.

Για Νομικά πρόσωπα, καταστατικό και  Νόμιμη εκπροσώπηση.

Παρατήρηση : Αν, κατά τη σύναψη του συμβολαίου, είχατε καταβάλει εγγύηση, για την επιστροφή της, απαιτείται αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού σας, (Να εμφανίζεται ευκρινώς ο ΙΒΑΝ και η Τράπεζα. Δικαιούχος του λογαριασμού, να είναι ο υπόχρεος της υδροληψίας).

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η’ ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ:

 1. Τοπογραφικό
 2. Δύο κατόψεις και μια τομή που να περνά από τον χώρο των υδρομέτρων ή διάγραμμα κάλυψης στο οποίο θα εμφανίζεται ο χώρος των υδρομέτρων
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη «Για προσωρινή υδροδότηση σύμφωνα με τον Νόμο 1512/85»
 4. Αντίγραφο εταιρικού (σε περίπτωση εταιρίας)
 5. Τιμολόγιο κατανάλωσης νερού παλαιών ιδιοκτητών και πληρωμή ακύρωσης της παλιάς διακλάδωσης (στην περίπτωση που υπήρξε στο παρελθόν υδροδότηση)
 6. Ταυτότητα και Αποδεικτικό ΑΦΜ, ΔΟΥ ή υπεύθυνη δήλωση gov.gr που πιστοποιεί τα εν λόγω στοιχεία.
 7. Αριθμό καταναλωτή ή αριθμό υδρομέτρου γειτονικού ακινήτου, σε περίπτωση υδροδότησης για 1η φορά

Β. ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ (Τ.Τ.):

 1. Τιμολόγιο κατανάλωσης νερού προσωρινής υδροληψίας
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας με την τρίτη αυτοψία από την Πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη «Για οριστική υδροδότηση σύμφωνα με τον Νόμο 1512/85»
 3. Βεβαίωση από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης

Εκδίδονται κάθε 4 μήνες.

Ύδρευση

Όταν το νερό έχει φυσαλίδες, σημαίνει ότι έχει εγκλωβισμένο αέρα και γι’ αυτό φαίνεται και θολό. Μια άλλη αιτία για πιθανή δυσχρωμία του νερού είναι οι αποθέσεις αλάτων. Το υγιεινό πόσιμο νερό περιέχει σε διάλυση φυσικά άλατα που του δίνουν γεύση και θρεπτική αξία. Τα διαλυμένα άλατα που υπάρχουν στα φυσικά νερά ιζηματοποιούνται και περνούν στο νερό της βρύσης δίνοντας σε αυτό ένα άσπρο γαλακτώδες χρώμα. Τέτοιου είδους προβλήματα στην όψη του νερού μπορεί να προκύψουν από εργασίες συντήρησης στο δίκτυο διανομής και σε καμία περίπτωση δεν κινδυνεύει η υγεία του καταναλωτή.

Μπορείτε να ξεχωρίσετε αν η δυσχρωμία του νερού οφείλεται σε εγκλωβισμένο αέρα ή άλατα κάνοντας το παρακάτω απλό τεστ: γεμίστε ένα γυάλινο ποτήρι με νερό από τη βρύση σας και αφήστε το νερό να ηρεμήσει. Αν το νερό περιέχει εγκλωβισμένο αέρα, σε περίπου 10 λεπτά θα διαυγάσει και θα παρατηρήσετε ότι οι φυσαλίδες του αέρα θα αρχίσουν να κινούνται προς τα πάνω, μέχρι το νερό να γίνει τελείως διάφανο. Αν το νερό περιέχει άλατα, τότε θα χρειαστεί περίπου μία ώρα για να διαυγάσει το νερό και τα άλατα θα καθιζάνουν στον πάτο του ποτηριού. Δηλαδή, το νερό θα αρχίσει να γίνεται διάφανο από πάνω προς τα κάτω.

Και στις δύο περιπτώσεις σε περίπτωση βλάβης στο δίκτυο και μετά την παρέλευση τριών ωρών, οπότε η ροή του νερού στις σωληνώσεις θα έχει επανέρθει στα φυσιολογικά επίπεδα, δεν πρέπει να παρατηρείται δυσχρωμία στο νερό. Αν το πρόβλημα επιμένει, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Το χλώριο χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό στη διανομή και την επεξεργασία του νερού. Με τον όρο «απολύμανση» εννοούμε την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών που περιέχονται στο νερό.

Η χλωρίωση γίνεται σε 24ωρη βάση με σύγχρονη τεχνολογία στις κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και στα σημεία στα οποία τίθεται το νερό στη διάθεση του καταναλωτή από τα κεντρικά αντλιοστάσια. Η κυριότερη μορφή χλωρίου που χρησιμοποιείται είναι το άνυδρο υγρό χλώριο (αέριο χλώριο).

Η χλωρίωση του νερού, βάσει νομοθεσίας, γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να παραμένει ελάχιστη ποσότητα υπολειμματικού χλωρίου για την αντιμετώπιση μολύνσεων κατά τη διανομή του νερού στους καταναλωτές. Αυτή η μικρή ποσότητα υπολειμματικού χλωρίου είναι εντελώς ακίνδυνη για την υγεία του ανθρώπου, καθώς εξουδετερώνεται από το σάλιο και τα γαστρικά μας υγρά.

Η απολύμανση στο δίκτυο διανομής του Δήμου Πηνειού ελέγχεται καθημερινά από το Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού, όπου μετράται το υπόλειμμα ελεύθερου χλωρίου στο δικτύο διανομής. Η παρουσία υπολειμματικού χλωρίου είναι συνεχής και ανιχνεύεται σε όλο το δίκτυο διανομής μέχρι τα ακρότατα σημεία του, σύμφωνα με όσα ορίζει η υγειονομική διάταξη.

Η νομοθεσία προβλέπει επίσης την παρακολούθηση και μέτρηση των παραπροϊόντων χλωρίωσης. Αυτά ονομάζονται τριαλογονομεθάνια και είναι οι ακόλουθες τέσσερις ενώσεις: χλωροφόρμιο, βρωμοφόρμιο, διβρωμοχλωρομεθάνιο και το βρωμοδιχλωρομεθάνιο. Παράγονται λόγω της αντίδρασης του ελεύθερου χλωρίου του πόσιμου νερού με τον οργανικό άνθρακα, που μπορεί να περιέχεται σε αυτό.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΚΥΑ Αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/ΦΕΚ Β’ 3282/19.09.2017 σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, τα τριαλογονομεθάνια μετρώνται 16 φορές τον χρόνο και η ανώτατη παραμετρική τιμή στο σύνολό τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 μg/l.

Πολλές φορές οι καταναλωτές παραπονιούνται ότι το νερό που φτάνει στη βρύση τους μυρίζει χλώριο. Για να μειωθεί η οσμή του χλωρίου, μπορείτε να γεμίσετε ένα γυάλινο μπουκάλι με νερό και να το αφήσετε όλο το βράδυ στο ψυγείο. Το επόμενο πρωί η μυρωδιά θα έχει εξαφανιστεί.

Προσοχή! Το νερό που μπαίνει στο ψυγείο μέσα σε οποιοδήποτε δοχείο πρέπει να καταναλώνεται μέσα σε 24 ώρες.

Δε θέλουμε τίποτα να μπαίνει… ανάμεσά μας!

 • Το νερό πληροί από κάθε άποψη τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις (συμπεριλαμβάνονται βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, παθογόνοι οργανισμοί κ.ά.).
 • Δε χρειάζεται λοιπόν επιπλέον επεξεργασία με φίλτρα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι εκ του περισσού και παράγει περιττά κόστη για τον καταναλωτή.
 • Η ΔΕΥΑΔ ΠΗΝΕΙΟΥ. έχει επεξεργαστεί, καθαρίσει και απολυμάνει το νερό, όπου και όπως χρειάζεται. Αυτό που κάνει ένα φίλτρο δηλαδή το έχει κάνει ήδη η ΔΕΥΑΔ ΠΗΝΕΙΟΥ για μας!
 •  Κάποιες φορές, φίλτρα -ειδικά όσα δε συντηρούνται σωστά κι όχι μόνο- μπορούν να επιβαρύνουν, αντί να βελτιώσουν, την ποιότητα και από χημικής και από μικροβιολογικής άποψης.
 • Φίλτρα «αφαλάτωσης» που απιονίζουν το νερό μπορεί να αποδειχθούν ακόμα κι επικίνδυνα για την υγεία. Ένας αριθμός μεταλλικών στοιχείων είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας. Το απιονισμένο νερό δεν είναι πόσιμο!
 • Φίλτρα που καταναλώνουν το υπολειμματικό χλώριο πολύ νωρίτερα από την είσοδό του στο ποτήρι μας, μπορεί να αποδειχθούν ακόμα κι επικίνδυνα για την υγεία, καθώς «εξουδετερώνοντας» την υπολειμματική απολυμαντική δράση του χλωρίου, μπορεί το νερό να καταστεί ευάλωτο σε μικροβιολογική μόλυνση.

Το υπουργείο Υγείας επισημαίνει ότι στην περίπτωση που ο καταναλωτής επιλέξει να προσθέσει μετά την έξοδο του νερού στη βρύση -που αποτελεί και το σημείο τελικού ελέγχου της ποιότητας του νερού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία- υλικά όπως συσκευές φίλτρων νερού, διακόπτεται το πεδίο ευθύνης των αρμόδιων φορέων για την ποιότητα του νερού που προκύπτει μετά την παρεμβολή του φίλτρου!

Αποχέτευση

ΕΚΑ-Αρθρο 2-Βασικές έννοιες :  Οικιακά Λύματα – τα λύματα από περιοχές κατοικίας και υπηρεσιών, που προέρχονται κυρίως από τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού και τις εμπορικές δραστηριότητες.

ΕΚΑ-Αρθρο 2-Βασικές έννοιες :  Υγρά Βιομηχανικά Απόβλητα – τα υγρά απόβλητα που παράγονται από οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα και τα οποία δεν είναι οικιακά λύματα ή όμβρια ύδατα.

Κάθε δραστηριότητα πέραν της αστικής κατοικίας από την οποία παράγονται υγρά βιομηχανικά απόβλητα.

Για ένα Σύγχρονο, Βιώσιμο και Οικολογικό
Δήμο Πηνειού

Επικοινωνήστε μαζί μας, ενημερωθείτε και συνδεθείτε και εσείς στο σύγχρονο δίκτυο Ύδρευσης, Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΔ Πηνειού

Scroll to Top