πόσιμο Νερό

Γυναίκα πόσιμο νερό ΔΕΥΑ Δήμου Πηνειού

Έλεγχος & Ποιότητα νερού

Η ΚΥΑ Αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/ΦΕΚ Β’ 3282/19.09.2017 σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, ορίζει τη συχνότητα και το είδος των αναλύσεων ανάλογα με τον ημερήσιο όγκο διανεμόμενου ή παραγόμενου νερού.

Κατά τον ελάχιστο έλεγχο στο Εργαστήριο (παράμετροι Ομάδας Α της Νομοθεσίας), σε ημερήσια βάση και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ελέγχονται δείγματα από τις πηγές υδροληψίας, από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού,τα ενδιάμεσα στάδια της Επεξεργασίας, το τελικό εξερχόμενο νερό της Εγκατάστασης και το δίκτυο διανομής ως προς παραμέτρους όπως οσμή, γεύση, θολότητα, χρώμα, pH, αγωγιμότητα, χλωριούχα, αργίλιο και μικροοργανισμοί.

Σημεία Ελεγχόμενων Παραμέτρων

Επιπλέον, σε ετήσιο πρόγραμμα εκτελείται παρακολούθηση του πόσιμου νερού ως προς όλες τις παραμέτρους της Ομάδας Β της ισχύουσας νομοθεσίας. Πραγματοποιούνται 16 δειγματοληψίες ετησίως και εξετάζονται οι παράμετροι που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, βαρέα μέταλλα και οργανικές ενώσεις (υπολείμματα φυτοφαρμάκων, παραπροϊόντα χλωρίωσης, διαλύτες, πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, ενώσεις οσμής και γεύσης κλπ.)

Σημαντικό παράγοντα για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού αποτελεί η απουσία παθογόνων μικροοργανισμών. Στο Εργαστήριό μας εκτελούνται μικροβιολογικές δοκιμές που περιλαμβάνουν την ανίχνευση και καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών και E.Coli, την ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων, την καταμέτρηση συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 22οC και στους 36οC και ανίχνευση και καταμέτρηση Clostridium perfringens. Τα δείγματα προέρχονται από σημεία του δικτύου διανομής και από σημεία που τίθεται το νερό στη διάθεση του καταναλωτή.

Για ένα Σύγχρονο, Βιώσιμο και Οικολογικό
Δήμο Πηνειού

Επικοινωνήστε μαζί μας, ενημερωθείτε και συνδεθείτε και εσείς στο σύγχρονο δίκτυο Ύδρευσης, Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΔ Πηνειού

Scroll to Top