Πολιτική Ανάπτυξης

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πηνειού

Πλαίσιο Λειτουργίας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πηνειού είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Έχει κοινωφελή και  μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα αλλά διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Περιοχή Αρμοδιότητας

Περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ η είναι διοικητική περιφέρεια του Δήμου Πηνειού.

Αντικείμενο Εργασιών
  1. Η παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.
  2. Η συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων κοινοτήτων και την παράγωγη του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.
  3. Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύου μεταφοράς νερού, δικτύου διανομής ύδρευσης, δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών απόβλητων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος της περίπτωσης β’, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Με γνώμονα τα παραπάνω η νεοσύστατη Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ έχει σκοπό και στόχο να αναβαθμίσει την ποιότητα  των προσφερόμενων υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Με σεβασμό και κατανόηση η επιχείρηση εναρμονίζεται πλήρως και συμπορεύεται με τις ανάγκες των δημοτών για έναν σύγχρονο, βιώσιμο και οικολογικό Δήμο Πηνειού.

Στόχοι Επιχείρησης

01.
Ευέλικτη πολιτική

Να ασκεί ευέλικτη πολιτική, με συνέπεια να κρατά την τιμή του νερού κάτω από την τιμή του πληθωρισμού.

02.
Αυτοχρηματοδότηση

Να χρηματοδοτεί με ιδίους πόρους αναγκαίες επενδύσεις.

03.
Μείωση συνολικού κόστους λειτουργίας

Να εισάγει και να χρησιμοποιεί τεχνολογία ικανή να μειώσει το συνολικό κόστος λειτουργίας.

04.
Επαφή με τους δημότες

Να διατηρεί στενή σχέση με τους δημότες Πηνειού.

05.
Εκσυγχρονισμός

Να συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία ενός σύγχρονου Δήμου Πηνειού.

03.
Perfect Execution​

Nisi odio fuga, atque facilisis! Incidunt dictum non

Our Specialization

You can use these sections to highlight the features of heading. Use these paragraphs to focus on the topic you want. Make sure you keep it short and attractive.

Ευέλικτη πολιτική

Να ασκεί ευέλικτη πολιτική, με συνέπεια να κρατά την τιμή του νερού κάτω από την τιμή του πληθωρισμού.

Exterior Design​

A short description of this quality. Make these lines enticing enough to prove that you are the best in all you do.

Αυτοχρηματοδότηση

Να χρηματοδοτεί με ιδίους πόρους αναγκαίες επενδύσεις.

Site Planning

A short description of this quality. Make these lines enticing enough to prove that you are the best in all you do.

Μείωση συνολικού κόστους λειτουργίας

Να εισάγει και να χρησιμοποιεί τεχνολογία ικανή να μειώσει το συνολικό κόστος λειτουργίας.

Interior Design​

A short description of this quality. Make these lines enticing enough to prove that you are the best in all you do.

Για ένα Σύγχρονο, Βιώσιμο και Οικολογικό
Δήμο Πηνειού

Επικοινωνήστε μαζί μας, ενημερωθείτε και συνδεθείτε και εσείς στο σύγχρονο δίκτυο Ύδρευσης, Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΔ Πηνειού

Scroll to Top