Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΥΑ Δήμου Πηνειού

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 135/2021 απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Δήμου Πηνειού συγκροτείται ως εξής:

Απόφαση υπ’ αριθ. 135/2021

Μέλη στο Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δήμου Πηνειού ως εξής :

1. Το Δήμαρχο Πηνειού κ. Ανδρέα Μαρίνο ως Πρόεδρο.
2. Τo Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μαφρέδα Νικόλαο, με αναπληρωματικό μέλος την Δημοτική
Σύμβουλο κα Βρυώνη Χριστίνα.
3. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Κολοκατίνη, με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό
Σύμβουλο κ. Μιχάλη Καλαρίτη,
4. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σίμωνα Μάλλιαρη , με αναπληρωματικό μέλος τη Δημοτική Σύμβουλο
κα Σοφία Μαρινοπούλου,
5. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βασιλόπουλο Δημήτριο , με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό
Σύμβουλο κ. Νίκο Γεωργόπουλο ,
6. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Θανόπουλο Παναγιώτη αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό
Σύμβουλο κ. Γεωργόπουλο Διονύσιο,
7. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χριστακόπουλο Παναγιώτη, με αναπληρωματικό μέλος τη Δημοτική
Σύμβουλο κα. Τσερεμέ Αρετή.
8. Το κ.Τριτάρη Θεόδωρο του Βασιλείου ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της
περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με
αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης, με αναπληρωτή
τον Ρήγα Γεώργιο του Νικολάου.
9. Την κα Μαρία Τσιόγκα, δημότη και μόνιμο κάτοικο Δήμου Πηνειού με αποδεδειγμένη εμπειρία
ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης
10. Στριγάς Βασίλειος, δημότη και μόνιμο κάτοικο Δήμου Πηνειού με αποδεδειγμένη εμπειρία ή
γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.
11. Ιωάννης Παπουτσής του Νικολάου ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση.

Για ένα Σύγχρονο, Βιώσιμο και Οικολογικό
Δήμο Πηνειού

Επικοινωνήστε μαζί μας, ενημερωθείτε και συνδεθείτε και εσείς στο σύγχρονο δίκτυο Ύδρευσης, Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΔ Πηνειού

Scroll to Top